lezen

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat u en de kinderen zich prettig voelen bij ons

Wij doen er bij Babbels uiteraard alles aan om u als ouder tevreden te houden. Wij vinden het belangrijk dat u en de kinderen zich prettig voelen bij ons. Wij hopen dan ook dat u het ons laat weten als u niet tevreden bent, zodat we de situatie kunnen oplossen zonder dat er sprake is van een klacht. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u dat als volgt aanpakken:
Over het algemeen zijn de pedagogisch medewerkers van de groep het eerste aanspreekpunt met betrekking tot klachten over de opvang in de groep. Wij verzoeken u de klacht in eerste instantie op te nemen met de desbetreffende persoon. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de locatiecoördinator of directie. Zij zijn ook het aanspreekpunt als de klachten betrekking hebben op de organisatie.
Het heeft onze voorkeur om de klacht mondeling te bespreken maar uiteraard kan de klacht ook schriftelijk worden ingediend. U kunt ervoor kiezen om uw klacht met behulp van het Klachtenformulier in te dienen.

 

Hoe gaan we om met de klacht

 • De locatiecoördinator onderzoekt samen met de directie de klacht.
 • De locatiecoördinator nodigt ouders binnen één week uit voor een gesprek.
 • In het gesprek wordt aan de hand van het klachtenformulier de klacht verkend, eventuele maatregelen besproken en een plan van aanpak gemaakt. Tevens wordt de termijn bepaald waarbinnen eventuele maatregelen zullen worden gerealiseerd.
 • De locatiecoördinator zorgt voor een verslag van dit gesprek.
 • De locatiecoördinator neemt zoals besproken in het plan van aanpak contact op met ouders over de voortgang van de behandeling.
 • We streven er naar dat uiterlijk binnen zes weken na indiening de klacht is afgehandeld. Om de klacht af te ronden, nodigt de locatiecoördinator nogmaals de ouders uit om de nog openstaande vragen van het klachtenformulier in te vullen en te reflecteren op de afhandeling van de klacht.

 Indien het intern niet mogelijk blijkt om tot een oplossing te komen, dan kunt u de klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. U kunt er ook voor kiezen om de klacht direct bij de onafhankelijke klachtencommissie in te dienen. Babbels is hiervoor aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

Geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen

 • De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
 • Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
 • Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl)
 • Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
 • De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
 • Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.