Ouders denken mee

voor ons een grote meerwaarde

Elke locatie van Babbels  heeft een oudercommissie. Ouders in de oudercommissie denken mee over de dagelijkse gang van zaken en het beleid van Babbels. Oudercommissieleden ons kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen van kinderopvang heeft voor ons grote meerwaarde.

Doelstelling

De oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en de ouders van Babbels zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. De oudercommissie adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, op de volgende terreinen:

  • kwaliteitsbeleid (groepsgrootte, aantal kinderen)
  • opleidingseisen, inzetbaarheid leidsters
  • pedagogische beleid
  • voedingsaangelegenheden
  • risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • klachtenregeling
  • prijswijzigingen kinderopvang
  • spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • informatieverstrekking naar ouders

Daarnaast betrekt de oudercommissie andere ouders bij de kinderopvang door bijvoorbeeld het organiseren van feestjes, themadagen en uitstapjes.

Werkwijze

De leden van de oudercommissies vergaderen minimaal vier maal per jaar. Tijdens deze vergaderingen wordt een aantal vaste agendapunten behandeld. Eén van deze agendapunten is de ingekomen post. Hier worden brieven en e-mails van ouders behandeld. Op deze manier kunnen de ouders actief participeren in het beleid van de oudercommissies. Vanuit iedere oudercommissie zit er een afgevaardigde in de overkoepelende oudercommissie van Babbels. Minimaal twee keer per jaar spreken zij over ontwikkelingen van de gehele Babbels-organisatie. Onderwerpen die dan aan de orde komen zijn tariefwijzigingen, pedagogisch beleidsplannen en investeringen.

Samenstelling & lidmaatschap

De oudercommissies bestaat uit minimaal twee en maximaal zeven leden en zijn uitsluitend ouders/ verzorgers. Om de inbreng van de ouders te waarborgen wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging uit de verschillende groepen (kinderdagverblijf, BSO en peuterspeelgroep). Heeft u interesse om een vergadering bij te wonen of interesse in een functie dan kunt u dit aangeven bij de desbetreffende oudercommissie door een e-mail te sturen. 

Communicatie

Om haar werk goed te kunnen doen moet de oudercommissie weten wat er bij ouders speelt. Het is voor de oudercommissie van groot belang dat ouders haar weten te vinden en dat ideeën, opmerkingen, signalen en klachten ook bij hen terecht komen. Elke locatie heeft een eigen oudercommissie. U kunt de oudercommissie persoonlijk aanspreken of mailen. Stuur uw vraag of opmerking naar oudercommissie@kinderopvangbabbels.nl en vermeld hierbij de locatie. 

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die willen meedenken in de oudercommissie. Heeft u interesse of wilt u meer informatie ? Neem contact met ons op: 072-5345550 of stuur een e-mail naar: info@kinderopvangbabbels.nl